مهـــــــــــــــــــــــــربان

خدایا مرا یاری رسان تا بامهربانی زندگی کنم

هرگز ناامیدنمی شوم
ساعت ۸:٥٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

سلام دوستان عزیزم

خیلی متشکرم که نظرتان رادرمورد پست زمستان برای من

 ارسال کردید.اماگویی من بااین پست نشاط عید رادردل

شماازبین بردم.ومن این حق رانداشتم که موجب رنجش کسی

شوم.

کسانی که دوست داشتم مطلبم رابخوانند تقریبا همه خواندند

 ونظردادند وبانظراتشان دل غمگین مرا آرام ساختند.

اکنون دلم می خواهد مسلمانی کنم ،شیعه باشم وچون علی

ناامیدنشوم...مسلمان ناامیدنمی شودوازپای نمی افتد اکنون

می خواهم بارشادت با امید به استقبال بهاربروم وبرای بهترشدن

تلاش کنم وبرای دوستانی که هرگز ندیدمشان اما برایشان

گریستم دعاکنم.

ازهمه عزیزانم که بانظرات زیبایشان دل مراتسکین دادند بسیار

 سپاسگذارم.