مهـــــــــــــــــــــــــربان

خدایا مرا یاری رسان تا بامهربانی زندگی کنم

روز نو ... اندیشه نو
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: شادی نامه

سلام دوستان عزیز


انسان به اندیشه است وچون اندیشه  نباشد ،انسان بیچاره کمربه نابودی خویش

 می بندد.


شاید اغلب مادراین نوروز احساس متفاوتی داشته باشیم .شرایط زندگی وحوادث اخیر

احساس مارانسبت به بسیاری از روزها تغییر داده است .امسال دراین سفره هفت

سین به دنبال امید هستیم نوری که تاریکیمان رادرهم شکند .

نوروز فرصتی است که یکدیگررابه اندیشیدن دعوت کنیم به آنچه نایاب است ،به

خدادعوت کنیم به انکه تنهاآرامش دهنده دل هاست.


نوروز تنها جشنی است که نسل هارابه هم پیوندمی دهد مارابه گذشته می برد تاایران

 آریایی  تا جمشید وجام جهان نما....نوروز تاریخ رابرای مازنده می کند و درتاریخ عبرت

است،تاریخ سرنوشت بسیاری رابرای ماروشن می کند.

نوروز فرصتی است که به درختان خشک بیاندیشیم ،چگونه جوانه می زنند ،چگونه تازه

 می شوند ،رشد می کنند وباقامتی بلند فریاد امید سرمی دهند.

تاریکی ما بانشستن وشکستن وخردشدن روشن نمی شود ...شایسته نیست اکنون

که خداوند مارابه امیدمی خواند ما ناامیدباشیم .

امیدوارم نوروز همه ما بهار شود بهاری که امید رابه دل ها یمان بازگرداند .