مهـــــــــــــــــــــــــربان

خدایا مرا یاری رسان تا بامهربانی زندگی کنم

بارون درخت نشین اثر ایتالو کالوینو
ساعت ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: کتاب نامه ،نویسندگان

چگونه می توان هم از مردم گریخت وهم از ایشان وبرایشان

زندگی کرد؟


چگونه می توان هم به زندگی آدمیان وقراردادهای دیرینه آن

پشت پازد وهم برای آنان ، وبه کمک خودشان زندگی نو ونظم

نوینی راجستجو کرد ؟

بارون روندو به این پرسش ها پاسخ می دهد .پاسخی نه با وعظ

ونظریه پردازی که باخود زندگی اش ، با شیوه زیستنش می

آموزد که برای آدم همه چیز شدنی است تنها به این شرط که

بخواهد وبهایش را بپردازد .

 

بارون درخت نشین اثر ایتالو کالوینو ترجمه مهدی سحابی رمانی

است که موضوعات متنوعی را مطرح می سازد اما به نظر من

 خط مشی اصلی داستان دعوت به اندیشیدن وهدایت چگونه

زندگی کردن است البته بدون اینکه خواننده دچار دلزدگی

وخستگی شود .


بارون درخت نشین زندگی مردی است به نام کوزیمو که در سن

 12 سالگی به علت اختلاف سلیقه با خانواده اش به بالای

درخت پناه می برد .

در ابتدا این کار برای کوزیمو تنها از روی تفریح وسرگرمی است

 اما پس مدتی کوزیمو در می یابد که تحقق آرزوها وآرمان هایش

 بالای درخت آسان تر است .

ایتالو کالوینو نویسنده زبردست دانا والبته نجیبی است که کلمات

 را به بهترین صورت ممکن در بهترین جای جمله قرار می دهد

 وجمله هارا در جای مناسب ادامه می دهد ویا کوتاه می کند.

او با مهارت عقایدونظریه های خود را بیان می کند بدون اینکه از

طرف یکی از شخصیت های داستان باشدبه عنوان مثال در

جایی  می گوید:


بسیار دیده شده است که مردمانی که برای آرمانی نه چندان

روشن ومشخص مبارزه می کنند مجبورندبرای جبران گنگی

وسستی انگیزه هایشان ظاهری بسیار جدی به خود به دهند.

 واین نظریه متعلق به هیچ یک از شخصیت های داستان نیست

بلکه خود کالوینو آن را برای ما می گوید کالوینو آزادی کوزیمو را

بالای درخت محدود نمی کندبلکه کوزیمو کتاب می خواند ، کار

می کند ،برحسب نیاز درآمد کسب می کند ،غذای لذیذ می خورد

،لباس فاخر می پوشد وحتی میل جنسی خودش را نشان می

دهد وکالوینو همه این ها را با حوصله برای خواننده توضیح می

 دهد.

نویسنده شخصیت های جدیدی را وارد داستان می کند آن هارا

معرفی می کند اما کوزیمو فقط نیمه پرلیوان را می بیند

او همه انسان ها نیک سرشت ودست یافتنی هستند.

 کالوینو از نظریه های روسو و ولتر ودیدرو و... سخن می گوید، از

فرقه های مختلف در اروپا به ویژه در ایتالیا می نویسد، از انقلاب

 فرانسه تا کشورگشایی های ناپلئون پیش می رودووقایع را به

 زیبایی توصیف می کند.


پایان داستان بسیار تاثیر گذاراست من با خواندن پایان داستان

،شازده کوچولو اثر آنتوان دوسن‌تگزوپه‌ری در نظرم آمد اگر چه

نمی توان این شخصیت ها با هم مقایسه کرد اما به نظر من

کوزیمو وشازده کوچولو  در پایان مانند هم خواننده را ترک می

کنند هردو آن گونه پایان می یابند که زندگی کرده بودند.

 به نظر من ایتالو کالوینو شاهکار قلم خود را در فصل پایانی به

رخ همگان می کشد .

.....................................................

 همه ما گاهی دچار آشفتگی ، خستگی وتنهایی می شویم

ومن فکر می کنم کتاب راهی است به سوی دوباره شدن

درصورتی که بارون درخت نشین را مطالعه نکرده اید از لذت آن

بی نصیب نباشید به شما اطمینان می دهم از خواندن بارون

درخت  نشین اثر ایتالو کالوینو پشیمان نخواهید شد   .