مهـــــــــــــــــــــــــربان

خدایا مرا یاری رسان تا بامهربانی زندگی کنم

کارهای بامزه خانم آقای رئیس
ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: من وآقای شوهر

برای اینکه فکرنکنید فقط کارهای آقای رئیس بامزه هستند.توی این پست ازکارهای بامزه خانم آقای رئیس می نویسم .

دردوره ای از زندگی مشترکمان (که آقای رئیس هنوزرئیس نشده بود) من به کمک فراوان

احتیاج داشتم وآقای رئیس تمام تلاش خودرادرجهت شادی من به کارمی گرفت.بعداز

رفع این بحران من فکرکردم برای تشکرازآقای رئیس بهتراست ایشان راباکارغیرمنتظره

ایی خوشحال کنم .بنابراین یک روز سرمیز ناهاربه آقای رئیس گفتم : امروزتلویزیون

گزارش جالبی پخش می کرد ! سئوال این بود شمادلتان برای چه کسی تنگ شده

است؟بعد خودم گفتم:من دلم برای دوست اول دبستانم تنگ شده است ! توچی؟

آقای رئیس هم بدون فکرگفت :حمزه (حمزه دوست دوران دبیرستان آقای رئیس بود که

حالامهندس شده بود وخیلی سال بود که ازهم خبرنداشتند) حالا این که من چطوری

شماره موبایل حمزه  رابه دست آوردم راخودتان حدس بزنید.

به هرحال من به حمزه زنگ زدم وبه مناسبت تولد همسرم آقای مهندس رادعوت کردم

وتاکید کردم که این یک رازبین من وشماست.خلاصه چندتاازدوستان دانشگاهی آقای

رئیس راهم دعوت کردم تاحسابی خوشحال شود.

من هم که می خواستم کدبانوگری ام رابه رخ همه بکشم یک شام مفصلی تهیه دیدم

ویک کیک تولد نسکافه ایی زیباهم سفارش دادم .درروزموعودعلی رغم همه تلاش های

من، آقای رئیس متوجه میهمانی شد ولی گمان کردپدرومادرش دعوت هستند .بالاخره

شب آقای رئیس زودترازهمه آمدوازنوع پوشش من متوجه شدکه قضیه یک چیزدیگه ای

است.خلاصه ازایشان اصراروازمن انکار...بالاخره حمزه زنگ زدوگفت من پشت درب خانه

هستم .من هم به همسرم گفتم برودرب رابازکن چون پاسخ معما امشب، پشت درب

است..حتما خودتان حدس می زنید که آقای رئیس از دیدن دوست قدیمی اش

چقدرخوشحال شده بودوچه فریادشوقی برآورد...بقیه میهمانان هم آمدند...قبل ازشام

آقای رئیس گفت :عزیزم این بهترین تولدی است که تابه حال داشته ام.من پاسخ دادم

عزیزم من فقط می خواستم همین رابشنوم.

آن شب ماتاساعت 2 صبح بادوستانمان گپ زدیم..وقت خداحافظی خانم آقای رئیس

گفت: برای سال بعد منتظر یک اتفاق بامزه ترباشید..........چشمک

راستی آن شب غیرازقیافیه آقای رئیس قیافه خانم آقای رئیس هم بامزه شده بود

حالا این که احساس آقای رئیس چی بوده ......بماند

 

نتیجه گیری:

ازطرف خانم آقای رئیس:
عشق چون نهالی است که نیازبه نگهداری دارد دررشدوحفظ آن بدون منت بایدکوشیداگرنه خشک وبی جان ازبین می رود 
  
قلب

 

....................لطفا به منظور بهبود مطالب نظر خودرادرج نمایید....................