# نویسندگان

ه من بادنیستم ، دیوارنیستم ، نقشی درون آینه سرد نیستم

ستــــــــــــــــــــــــاره دور تصویر ها در آینه ها نعره می کشند: ما را ز چارچوب طلایی رها کنیدما درجهان خویشتن آزاد بوده ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 44 بازدید